Dalibor Peklák, DiS. a Ing. Lenka Sedláčková - (PSU)

Dalibor Peklák, DiS. a Ing. Lenka Sedláčková - (PSU)

Učetní kancelář PSU

Legerova 1830/44
120 00 Praha 2 - Nové Město
IČ: 75485745

Informace o kanceláři Dalibor Peklák, DiS. a Ing. Lenka Sedláčková - (PSU)

Dalibor Peklák, DiS.  a  Ing. Lenka Sedláčková - (PSU) poskytujeme svým klientům dlouholetou garanci kvality, spolehlivosti a důvěryhodnosti v oblasti daní, účetnictví a ekonomického poradenství.

 

Administrativní služby:

 Zajistíme pro Vás celou paletu administrativních služeb dle Vašich potřeb. Například:

 • Zajištění živnostenského oprávnění, rozšíření živnosti
 • Přihláky pohledávek do insolvenčního řízení
 • Sepsání upomínky dlužníkovi, předžalobní upomínka
 • Další služby dle předchozí domluvy s klientem
 • Příprava a revize smluv
 • Zajitění poptávkových a výběrových řízení
 • Správa a údržba datové schránky, včetně archivace zpráv, vypálení zpráv na CD 1x za rok

 

Účetní a daňové služby:

Zajišťujeme vedení účetnictví podle platných zákonů a nižších právních obecně závazných norem s hlavními výstupy, vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • Zpracovaní přiznání DPH, Souhrnné hlášení, výkazy k přenené daňové povinnosti, Silniční daň, DPPO a roční závěrka včetně povinných příloh a inventarizace účtů, DPFO + výkazy ZP, ČSSZ
 • Vedení evidence majetku, majetkových odpisů a případných opravných položek 
 • Vypracování návrhů směrnic dle interních potřeb klienta
 • Zpracování požadovaných výkazů vůči statistickým orgánům
 • Zpracování výkazů k žádostem o úvěry, leasingy, ručení
 • Registrace k daním na finančních úřadech, přihlášení firmy u České správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, na živnostenském úřadě
 • Na základě plné moci od klienta zastupování před finančními úřady, Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, živnostenským úřadem, případně úřadem práce, včetně případné komunikace přes datovou schránku
 • Příprava podkladů k auditu
 • Daňová optimalizace na základě zákonných možností formou opravných položek, časového rozlišení nákladů a výnosů, rezerv, aj.
 • Daňové poradenství základní, nebo s naším spřízněným daňovým poradcem
 • Možnost výhodného pronájmu účetního software, který Vám umožní on-line nahlížení na Vaše účtované doklady a zpracovávaná data. V programu může klient sám zadávat a vystavovat faktury, a následně odesílat příkazy k úhradě do banky bez složitého zadávání příkazů ručně, vystavovat pokladní doklady, a to vše bez nutnosti znalosti zaúčtování dokladů po krátkém zaškolení
 • Správa a údržba datové schránky, včetně archivace zpráv, vypálení zpráv na CD 1x za rok
 • Rekonstrukce účetnictví

 Dále pro Vás můžeme zajistit nadstandardní služby, poradenství a zpracování dat z účetnictví

 • Účetní poradenství po telefonu, e-mailu v pracovní době od 10 do 20 hodin v pracovní dny
 • Zpracování ekonomických dat z účetnictví do 72 hodin od zadání
 • Zpracování ekonomických dat z účetnictví do 24 hodin od zadání
 • Dle potřeby Vám naskenujeme založené a zúčtované doklady, nacházející se momentálně v našem archivu, které právě potřebujete k nahlédnutí do 24 - 72 hodin od zadání
 • Příprava příkazů k úhradě v klientově bance k odeslání, stahování denních, týdenních výpisů z banky a následná tvorba daňových dokladů k zálohám

 

Komplexní služby v oblasti mezd a personalistiky:

Zpracujeme pro Vás mzdovou agendu, čímž rozumíme veškeré činnosti související se vznikem, průběhem a ukončením pracovního nebo obdobného poměru.

 • Zaevidování pracovníka do mzdové agendy na základě informace od klienta a vyplněného dotazníku
 • Přihlášení plátce i zaměstnanců k příslušné ČSSZ a zdravotním pojišťovnám
 • Výpočet mzdy/platu podle předaných podkladů (případné zohlednění dovolených, srážek, pojištění)
 • Tisk mzdových pásek do PDF zasílaných klientovi e-mailem, nebo tisk diskrétních mzdových pásek a následná distribuce klientovi poštou
 • Předání podkladů k zaúčtování mzdových položek podle požadované struktury
 • Příprava příkazu k úhradě mezd a plateb odvodů
 • Poskytování vyžádaných potvrzení a výkazů pro potřeby jednotlivých pracovníků
 • Zastupování před finančními úřady, Českou  správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, živnostenským úřadem,  případně úřadem práce, včetně případné komunikace přes datovou schránku
 • Zápočty předchozí odpracované doby
 • Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, mzdové nebo platové výměry - vše podle modelu odsouhlaseného s klientem
 • Zápočtové listy a různá potvrzení pro Úřad práce, odhlášení pracovníka u příslušné ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Zpracování ELDP

Naše mzdové služby standardně zahrnují veškerou administrativu spojenou se zahájením, průběhem a ukončením pracovního poměru, tj. zejména příprava dokumentace pro výpočet starobního důchodu, evidenční listy důchodového zabezpečení, zápočtové listy, odhlášky.

Ostatní služby:

 • Zastupování klientů na základě zmocnění

 

Pohledávky v insolvenčním řízení

 Pokud se ocitne některý z Vašich odběratelů v insolvenčním řízení, je ve Vašem zájmu podat přihlášku do insolvenčního řízení a to včas. Tento nelehký proces je spojený s velkou administrativní zátěží, kterou je lépe přenechat našim odborníkům, kteří zajistí komplexní poradenství před podáním přihlášky do insolvenčního řízení, sestavení přihlášky včetně povinných příloh a podání na příslušný Obchodní soud.

 Správné a včasné podání přihlášky Vaší pohledávky do insolvenčního řízení Vám zajistí:

 Řádné zařazení mezi věřitele dlužníka a tím možnost podílet se na rozdělení majetkové podstaty dlužníka dle rozhodnutí přiděleného insolvenčního správce

 • Možnost tvořit daňově uznatelnou opravnou položku do nákladů na pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení
 • Nově možnost nárokovat si vrácení DPH z neuhrazených pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení

Jedna z novinek, kterou přinesla novela zákona o DPH, je pro věřitele částečná a rychlá možnost jak dostat v insolvenčním řízení alespoň DPH z pohledávky, které musel věřitel odvést finančnímu úřadu při poskytnutém plnění ( fakturace za zboží, službu.).

Odběratel/ věřitel má možnost žádat zpět odvedené DPH z neuhrazených pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení. Podmínky pro nárokování DPH zpět jsou definovány v § 44 Zákona o dani z přidané hodnoty.

 Ve stručnosti lze podmínky nárokování si vrácení DPH formulovat takto:

 • Pohledávka vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku tohoto plnění a dosud nezanikla
 • Dlužník se nachází v insolvenčním řízení, a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku
 • Věřitel přihlásil svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku a tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží

 Věřitel a dlužník nejsou osobami, které jsou:

 1. Kapitálově spojenými osobami podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25% hlasovacích práv těchto osob,
 2. osobami blízkými 26a), nebo
 3. osobami, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení 10), nebo jiné obdobné smlouvy.

 Navrácení DPH z pohledávky, která je přihlášena v insolvenčním řízení, se realizuje formou opravy výše daně. Opravu výše daně jste oprávnění provést nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byly splněny výše podmínky dle zákona. Opravu nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění a v případě, že dlužník přestal být plátcem.

 

Zakládání společností s.r.o.

V dnešní době je skutečností, že založit společnost s ručením omezeným není nikterak administrativně a právně náročné. I přesto, že tento celý proces vyžaduje mnohá úskalí, a pokud nemáte opravdu hodně času, je lepší svěřit jej profesionálům. Jak získat společnost:

Firma na klíč - výhradně doporučujeme

Na základě objednávky a plné moci vyřídíme, Vaším jménem vše, co je potřeba k založení společnosti. Celý proces zajistíme za Vás tj. od sepsání notářského zápisu , zajištění živnostenského oprávnění, správa zakladatelského účtu pro složení základního kapitálu, sepsání dalších potřebných písemností a prohlášení, podání návrhu na zapsání společnosti do Obchodního rejstříku, přihlášení zapsané společnosti na finanční úřad k požadovaným daním. Vám bude postačovat pouze jedna návštěva, a to u našeho notáře na Praze 4. Cena takového procesu se odvíjí od rychlosti, s jakou klient potřebuje proces vyřídit, a její součástí jsou hotové výdaje, které klientovi předložíme včetně originálních dokladů o všech platbách. Služba založení firmy na klíč Vám zajistí, že budete mít jistotu nově založené společnosti, která nemá žádnou historii a budete mít tak jistotu, že nekupujete již založenou společnost, na kterou již někdo stihl udělat dluh. V tomto případě bude klient k založení potřebovat základní jmění společnosti v hodnotě 200 tis Kč, nebo 100 tis Kč. V případě složení pouze 100 tis Kč dojde k zápisu společnosti do OR s informací, že byl splacen základní kapitál pouze ve výši 50%. V případě, že by později nebyl základní kapitál doplněn o zbývajících 100 tis Kč a společnost se ocitla v dluzích, společní pak ručí celým svým majetkem do výše svého nesplaceného podílu základního kapitálu. Pokud bude společníků více, pak výše vkladu na 1 společníka je min. 20tis. Kč.

 

S kým můžete přijít do kontaktu?

Dalibor Peklák, DiS.

GSM: +420 605 521 364

peklak.dalibor@centrum.cz

www.uctovpraze.cz

 

 

 

Cena za služby Dalibor Peklák, DiS. a Ing. Lenka Sedláčková - (PSU)

Naše společnost se snaží stanovit ceny co nejvýhodněji pro klienta v závislosti na povaze, rozsahu a náročnosti služeb a na množství, připravenosti a zpracování podkladů.

Co je aktuálního u nás?

Novinkou o které se v posledním roce hovoří je problematika nárokování DPH z pohledávky v insolvenčním řízení. 

S touto problematikou se podrobně umíme vypořádat a klientovi pomůžeme alespoň k okamžitému finančnímu návratu DPH, které musel zaplatit z plnění, za které nedostal zaplaceno od dlužníka.

 

Pokud se ocitne některý z Vašich odběratelů v insolvenčním řízení, je ve Vašem zájmu podat přihlášku do insolvenčního řízení a to včas. Tento nelehký proces je spojený s velkou administrativní zátěží, kterou je lépe přenechat našim odborníkům, kteří zajistí komplexní poradenství před podáním přihlášky do insolvenčního řízení, sestavení přihlášky včetně povinných příloh a podání na příslušný Obchodní soud.

 

Správné a včasné podání přihlášky Vaší pohledávky do insolvenčního řízení Vám zajistí:

 

 • Řádné zařazení mezi věřitele dlužníka a tím možnost podílet se na rozdělení majetkové podstaty dlužníka dle rozhodnutí přiděleného insolvenčního správce
 • Možnost tvořit daňově uznatelnou opravnou položku do nákladů na pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení
 • Nově možnost nárokovat si vrácení DPH z neuhrazených pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení

Jedna z novinek, kterou přinesla novela zákona o DPH, je pro věřitele částečná a rychlá možnost jak dostat v insolvenčním řízení alespoň DPH z pohledávky, které musel věřitel odvést finančnímu úřadu při poskytnutém plnění ( fakturace za zboží, službu.).

Odběratel/ věřitel má možnost žádat zpět odvedené DPH z neuhrazených pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení. Podmínky pro nárokování DPH zpět jsou definovány v § 44 Zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Ve stručnosti lze podmínky nárokování si vrácení DPH formulovat takto:

 • Pohledávka vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku tohoto plnění a dosud nezanikla
 • Dlužník se nachází v insolvenčním řízení, a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku
 • Věřitel přihlásil svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku a tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží

 

Věřitel a dlužník nejsou osobami, které jsou:

 1. Kapitálově spojenými osobami podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25% hlasovacích práv těchto osob,
 2. osobami blízkými 26a), nebo
 3. osobami, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení 10), nebo jiné obdobné smlouvy.

 

Navrácení DPH z pohledávky, která je přihlášena v insolvenčním řízení, se realizuje formou opravy výše daně. Opravu výše daně jste oprávnění provést nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byly splněny výše podmínky dle zákona. Opravu nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění a v případě, že dlužník přestal být plátcem.

Kde nás najdete?